INFORMÁCIA O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV PRE DOTKNUTÉ OSOBY

E-SHOP

 

podľa čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov

 

Bezpečnosť Vašich osobných údajov je pre nás veľmi dôležitá, preto s nimi zaobchádzame veľmi starostlivo. Cieľom tejto informácie je poskytnúť Vám informácie o tom, aké osobné údaje o Vás spracúvame na účely agendy e-shopu, ako s nimi zaobchádzame, komu ich môžeme poskytnúť, kde môžete získať ďalšie informácie o Vašich osobných údajoch a uplatniť Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov.

 

Naša spoločnosť sa zaväzuje spracúvať osobné údaje dotknutých osôb v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. 4. 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „Nariadenie“) a zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení (ďalej len „zákon“), ktoré sú účinné od 25.05.2018. Spoločnosť všetky osobné údaje považuje za prísne dôverné a je s nimi nakladané v súlade s platnými právnymi normami v oblasti ochrany osobných údajov.

 

 

1.       Účel spracúvania osobných údajov:

Osobné údaje sa spracúvajú za účelom predaja tovaru kupujúcim, vyhotovenia faktúry a odoslania tovaru na základe predzmluvného a zmluvného vzťahu.

2.       Zákonnosť spracúvania osobných údajov:

Osobné údaje sa spracovávajú na základe článku 6 ods. 1 písm. b) a c) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

 

3.       Zákonná povinnosť spracúvania osobných údajov:

Občiansky zákonník, Obchodný zákonník, Zákon o dani z pridanej hodnoty 222/2004 Z. z.  v znení neskorších predpisov (§ 74), Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. 

 

4.       Forma spracúvania osobných údajov:

Automatizované spracovávanie osobných údajov: Web aplikácia - https://eshopkarloff.sk/.

Poloautomatizované spracovávanie osobných údajov: MS OFFICE.

Neautomatizované spracovávanie osobných údajov: dokumenty, objednávky.

 

5.       Zoznam osobných údajov:

Meno, priezvisko, adresa na doručenie, telefónne číslo, fax, e-mailová adresa bankové spojenie.

 

6.       Dotknuté osoby:

Osoby nakupujúce cez e-shop prevádzkovateľa.

 

7.       Lehoty uloženia osobných údajov:

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu, najviac však po dobu 3 rokov od poslednej aktivity na účte; (okrem údajov nutných archivácie na daňové účely, kde je lehota uchovávania 10 rokov vyplývajúca za zákonných povinností).

 

8.       Oprávnený záujem prevádzkovateľa:

Spracúvanie osobných údajov za účelom oprávnených záujmov prevádzkovateľa sa nevykonáva.

 

9.        Postup osobných údajov do tretích krajín:

Osobné údaje sa do tretích krajín neposkytujú.

 

10.    Technické a organizačné bezpečnostné opatrenia:

Organizačné a technické opatrenia na ochranu osobných údajov sú spracované v interných predpisoch prevádzkovateľa. Bezpečnostné opatrenia sú vykonávané v oblastiach fyzickej a objektovej bezpečnosti, informačnej bezpečnosti, šifrovej ochrany informácií, personálnej, administratívnej bezpečnosti a ochrany citlivých informácií, s presne definovanými právomocami a povinnosťami uvedenými v bezpečnostnej politike.

 

11.   Kategória osobných údajov:

Bežné osobné údaje. 

 

12.   Príjemcovia osobných údajov (tretie strany):

 

Tretie strany

Právny základ

Iný oprávnený subjekt

na základe článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

Slovenská pošta

Zákon č. 324/2011 o poštových službách

Externá prepravná spoločnosť

Zasielateľská zmluva

Iný prevádzkovateľ (sprostredkovateľ)

 

na základe článku 28 Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).