INFORMÁCIA O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV PRE DOTKNUTÉ OSOBY

FONDY EU

 

podľa čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov

 

Bezpečnosť Vašich osobných údajov je pre nás veľmi dôležitá, preto s nimi zaobchádzame veľmi starostlivo. Cieľom tejto informácie je poskytnúť Vám informácie o tom, aké osobné údaje o Vás spracúvame na účely vedenia agendy týkajúcej sa fondov zo zdrojov Európskej únie, ako s nimi zaobchádzame, komu ich môžeme poskytnúť, kde môžete získať ďalšie informácie o Vašich osobných údajoch a uplatniť Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov.

 

Naša spoločnosť sa zaväzuje spracúvať osobné údaje dotknutých osôb v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. 4. 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „Nariadenie“) a zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení (ďalej len „zákon“), ktoré sú účinné od 25.05.2018. Spoločnosť všetky osobné údaje považuje za prísne dôverné a je s nimi nakladané v súlade s platnými právnymi normami v oblasti ochrany osobných údajov.

 

 

1.       Účel spracúvania osobných údajov:

Spracúvanie osobných údajov dotknutých osôb za účelom spracovania dokumentácie a žiadosti na získanie fondov EU.

 

2.       Zákonnosť spracúvania osobných údajov:

Osobné údaje sa spracovávajú na základe článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.       Zákonná povinnosť spracúvania osobných údajov:

·         Zákon č. 292/2014 Z. z. Zákon o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

·         príloha 1. NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 1304/2013 o Európskom sociálnom fonde a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1081/2006.

·         §15 a §16 Zákona č. 323/2015 Z. z. o finančných nástrojoch z európskych štrukturálnych a investičných fondov.

·          

4.       Forma spracúvania osobných údajov:

Poloautomatizované spracovávanie osobných údajov: MS OFFICE.

Neautomatizované spracovávanie osobných údajov: dokumenty, zmluvy, faktúry, objednávky.

 

 

5.       Zoznam osobných údajov:

meno, priezvisko, rodné priezvisko, pri zmene mena a priezviska aj pôvodné meno a priezvisko, titul, dátum narodenia, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, štátne občianstvo, štát narodenia, národnosť, etnický pôvod, údaje podľa osobitného predpisu (príloha 1. NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 1304/2013 o Európskom sociálnom fonde a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1081/2006- viď príloha tohto IS) a ďalšie údaje v rozsahu nevyhnutnom na plnenie úloh podľa tohto zákona, najmä miesto a okres narodenia, meno, priezvisko, rodné priezvisko otca a matky.

 

6.       Dotknuté osoby:

Orgány podľa tohto zákona sú pri poskytovaní príspevku, kontrole a súvisiacich činnostiach oprávnené získavať a spracúvať osobné údaje fyzických osôb žiadateľa, prijímateľa, partnera, užívateľa, cieľovej skupiny, dodávateľa a iných osôb, ak je to nevyhnutné na plnenie úloh podľa tohto zákona.

 

 

7.       Lehoty uloženia osobných údajov:

Podľa § 39 ods. 3 Zákona č. 323/2015 Z.z. o finančných nástrojoch z európskych štrukturálnych a investičných  fondov.

 (Prijímateľ a partner sú povinní uchovávať v origináli kompletnú dokumentáciu týkajúcu sa realizácie projektu, verejného obstarávania, účtovnú dokumentáciu podľa odseku 1, evidenciu podľa odseku 2 a inú dokumentáciu týkajúcu sa projektu v súlade s osobitným predpisom do 31. decembra 2028 alebo aj po tomto dátume, ak do 31. decembra 2028 nedošlo k vysporiadaniu finančných vzťahov medzi poskytovateľom a prijímateľom podľa § 41 až 43 a v súlade so zmluvou alebo rozhodnutím podľa § 16 ods. 2; rovnopis zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy, uzavretej ako výsledok verejného obstarávania, prijímateľ a partner sú povinní uchovávať počas celej doby jej trvania.)

 

8.       Zverejňovanie osobných údajov:

Osobné údaje sa zverejňujú v súlade so Zákonom č. 292/2014 Z. z. Zákon o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a to:

Poskytovateľ zverejní na svojom webovom sídle do 60 pracovných dní od skončenia rozhodovania o žiadostiach v konaní o žiadosti pre každú výzvu zoznam schválených žiadostí v poradí určenom na základe aplikácie kritérií pre výber projektov v konaní o žiadosti; zoznam obsahuje: meno a priezvisko fyzickej osoby alebo obchodné meno a identifikačné číslo právnickej osoby, ktorá požiadala o poskytnutie príspevku, názov projektu, výšku schváleného príspevku, zoznam odborných hodnotiteľov, v rozsahu titul, meno, priezvisko.

 

9.       Oprávnený záujem prevádzkovateľa:

Spracúvanie osobných údajov za účelom oprávnených záujmov prevádzkovateľa sa nevykonáva.

 

10.   Postup osobných údajov do tretích krajín:

Osobné údaje sa do tretích krajín neposkytujú.

 

11.   Kategória osobných údajov:

Bežné osobné údaje.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.   Príjemcovia osobných údajov (tretie strany):

 

Tretie strany

Právny základ

Iný oprávnený subjekt

na základe článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

Riadiaci orgán

Zákona č. 323/2015 Z.z. o finančných nástrojoch z európskych štrukturálnych a investičných  fondov.

Certifikačný orgán

Zákona č. 323/2015 Z.z. o finančných nástrojoch z európskych štrukturálnych a investičných  fondov.

Orgán auditu

Zákona č. 323/2015 Z.z. o finančných nástrojoch z európskych štrukturálnych a investičných  fondov.

Riadiaci orgán pre Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka

Zákona č. 323/2015 Z.z. o finančných nástrojoch z európskych štrukturálnych a investičných  fondov.

 Pôdohospodárska platobná agentúra

Zákona č. 323/2015 Z.z. o finančných nástrojoch z európskych štrukturálnych a investičných  fondov.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRÍLOHA I

Spoločné výstupné a výsledné ukazovatele pre investície ESF

1.   Spoločné výstupné ukazovatele pre účastníkov

„Účastníci sú osoby, ktoré priamo využívajú intervenciu ESF, ktoré možno identifikovať na základe ich charakteristiky a možno si vyžiadať ich charakteristiku a pre ktoré sú vyhradené špecifické výdavky. Ďalšie osoby sa nepokladajú za účastníkov. Všetky údaje sa roztriedia podľa pohlavia.

Spoločné ukazovatele výstupov pre účastníkov sú tieto:

nezamestnané osoby vrátane dlhodobo nezamestnaných*,

 

dlhodobo nezamestnané osoby*,

 

neaktívne osoby*,

 

neaktívne osoby, ktoré nie sú v procese vzdelávania ani odbornej prípravy*,

 

zamestnané osoby vrátane samostatne zárobkovo činných osôb*,

 

osoby vo veku do 25 rokov*,

 

osoby vo veku nad 54 rokov*,

 

nad 54 rokov, ktorí sú nezamestnaní, vrátane dlhodobo nezamestnaných alebo neaktívnych osôb, ktoré nie sú v procese vzdelávania ani odbornej prípravy*,

 

osoby so základným (ISCED 1) alebo nižším sekundárnym (ISCED 2) vzdelaním*,

 

osoby s vyšším sekundárnym (ISCED 3) alebo post-sekundárnym (ISCED 4) vzdelaním*,

 

osoby s terciárnym vzdelaním (ISCED 5 až 8)*,

 

účastníci, ktorí žijú v domácnostiach nezamestnaných osôb*;

 

účastníci, ktorí žijú v domácnostiach nezamestnaných osôb so závislými deťmi*,

 

účastníci, ktorí žijú v domácnostiach ako osamelé osoby so závislými deťmi*,

 

migranti, účastníci s cudzím pôvodom, menšiny (vrátane marginalizovaných komunít ako sú napríklad Rómovia)**,

 

účastníci so zdravotným postihnutím**,

 

iné znevýhodnené osoby**.

Celkový počet účastníkov sa vypočíta automaticky na základe výstupových ukazovateľov.

Tieto údaje o účastníkov vstupujúcich do operácie podporovanej ESF sa poskytnú v rámci výročných správ o vykonávaní, ako sa uvádza v článku 50 ods. 1 a 2 a článku 111 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013.

bezdomovci alebo osoby postihnuté vylúčením z bývania*,

 

osoby z vidieckych oblastí* (2),

Údaje o účastníkoch v dvoch ukazovateľoch uvedených vyššie sa budú poskytovať v rámci výročných správ o vykonávaní, ako sa uvádza v článku 50 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013. Údaje sa zbierajú na základe reprezentatívnej vzorky účastníkov v rámci každej investičnej priority. Interná platnosť vzorky sa zabezpečí tak, že údaje bude možné zovšeobecniť na úrovni investičnej priority.

2.   Spoločné výstupové ukazovatele pre subjekty sú:

počet projektov, ktoré úplne alebo čiastočne zrealizovali sociálni partneri alebo mimovládne organizácie,

 

počet projektov vyhradených na udržateľnú účasť žien na zamestnaní a ich postup v ňom,

 

počet projektov zameraných na verejné správy alebo sociálne služby na vnútroštátnej, regionálnej a miestnej úrovni,

 

počet podporených mikropodnikov, malých a stredných podnikov (vrátame družstevných podnikov, podnikov sociálneho hospodárstva),

Tieto údaje sa poskytnú v rámci výročných správ o vykonávaní, ako sa uvádza v článku 50 ods. 1 a 2 a článku 111 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013.

3.   Spoločné ukazovatele okamžitých výsledkov pre účastníkov sú:

neaktívni účastníci, ktorí sú v čase odchodu zapojení do hľadania práce*,

 

účastníci, ktorí sú v čase odchodu v procese vzdelávania/odbornej prípravy*,

 

účastníci, ktorí v čase odchodu získavajú kvalifikáciu*,

 

účastníci, ktorí sú v čase odchodu zamestnaní, a to aj samostatne zárobkovo činní*,

 

znevýhodnení účastníci, ktorí sú v čase odchodu zapojení do hľadania práce, vzdelávania/odbornej prípravy, získavania kvalifikácie, sú zamestnaní, a to aj samostatne zárobkovo činní**.

Tieto údaje sa poskytnú v rámci výročných správ o vykonávaní, ako sa uvádza v článku 50 ods. 1 a 2 a článku 111 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013. Všetky údaje sa roztriedia podľa pohlavia.

4.   Spoločné ukazovatele dlhodobých výsledkov pre účastníkov sú:

účastníci, ktorí sú šesť mesiacov po odchode zamestnaní, a to aj samostatne zárobkovo činní*,

 

účastníci, ktorých situácia na trhu práce sa šesť mesiacov po odchode zlepšila*,

 

účastníci vo veku nad 54 rokov, ktorí sú šesť mesiacov po odchode zamestnaní, a to aj samostatne zárobkovo činní*,

 

znevýhodnení účastníci, ktorí sú šesť mesiacov po odchode zamestnaní, a to aj samostatne zárobkovo činní**.

Tieto údaje sa poskytnú v rámci výročných správ o vykonávaní, ako sa uvádza v článku 50 ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013. Zbierajú sa na základe reprezentatívnej vzorky účastníkov v rámci každej investičnej priority. Interná platnosť vzorky sa zabezpečí tak, že údaje bude možné zovšeobecniť na úrovni investičnej priority. Všetky údaje sa roztriedia podľa pohlavia.(1)  Riadiace orgány zriadia systém na zaznamenávanie a uchovávanie údajov o jednotlivých účastníkoch v elektronickej podobe ako sa stanovuje v článku 125 ods. 2 písm. d) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013.Ustanovenia o spracovaní údajov zavedené členskými štátmi musia byť v súlade s ustanoveniami smernice Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (Ú. v. ES L 281, 23.11.1995, s. 31), a najmä s jej článkami 7 a 8.

Údaje nahlásené pod ukazovateľmi označenými * (hviezdička) sú osobné údaje podľa článku 7 smernice 95/46/ES. Ich spracovanie je spracovanie potrebné kvôli súladu s právnymi záväzkami, ktorým podlieha kontrolór (článok 7 písm. c) smernice 95/46/ES). Definíciu kontrolóra možno nájsť v článku 2 smernice 95/46/ES.

Údaje nahlásené pod ukazovateľmi označenými ** (dve hviezdičky) sú osobitnou kategóriou podľa článku 8 smernice 95/46/ES. Pod podmienkou poskytnutia vhodných bezpečnostných opatrení môžu členské štáty, z dôvodov závažného verejného záujmu, stanoviť výnimky, okrem tých, ktoré boli stanovené v článku 8 ods. 2 smernice 95/46/ES, a to štátnym zákonom alebo rozhodnutím dozorného úradu (článok 8 ods. 4 smernice 95/46/ES).

(2)  Údaje sa zbierajú na úrovni malých administratívnych jednotiek (malé administratívne jednotky 2), v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1059/2003 z 26. mája 2003 o zostavení spoločnej nomenklatúry územných jednotiek pre štatistické účely (NUTS) (Ú. v. EÚ L 154, 21.6.2003, s. 1).