INFORMÁCIA O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV PRE DOTKNUTÉ OSOBY

EVIDENCIA EXTERNÝCH PARTNEROV (INFLUENCEROV)

 

podľa čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov

 

Bezpečnosť Vašich osobných údajov je pre nás veľmi dôležitá, preto s nimi zaobchádzame veľmi starostlivo. Cieľom tejto informácie je poskytnúť Vám informácie o tom, aké osobné údaje o Vás spracúvame na účely agendy evidencie externých partnerov, ako s nimi zaobchádzame, komu ich môžeme poskytnúť, kde môžete získať ďalšie informácie o Vašich osobných údajoch a uplatniť Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov.

 

Naša spoločnosť sa zaväzuje spracúvať osobné údaje dotknutých osôb v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. 4. 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „Nariadenie“) a zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení (ďalej len „zákon“), ktoré sú účinné od 25.05.2018. Spoločnosť všetky osobné údaje považuje za prísne dôverné a je s nimi nakladané v súlade s platnými právnymi normami v oblasti ochrany osobných údajov.

 

1.       Účel spracúvania osobných údajov:

Osobné údaje dotknutých osôb sa spracovávajú za účelom evidencie externých partnerov (influencerov – propagátorov prevádzkovateľa). Prevádzkovateľ spracováva korešpondenčné, kontaktné a iné údaje poskytnuté externým partnerom, ktorým má prevádzkovateľ v úmysle zasielať produkty, predmety, vzorky výrobkov a iné darčekové predmety, ktoré slúžia na reklamné účely a propagáciu prevádzkovateľa.

 

2.       Zákonnosť spracúvania osobných údajov:

Osobné údaje sa spracovávajú na základe článku 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a na základe zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

 

3.       Zákonná povinnosť spracúvania osobných údajov:

Spracúvanie osobných údajov na základe osobitého právneho predpisu sa nevykonáva. 

 

4.       Forma spracúvania osobných údajov:

Poloautomatizované spracovávanie osobných údajov: MS OFFICE.

Neautomatizované spracovávanie osobných údajov: písomnosti, články.

 

5.       Zoznam osobných údajov:

Meno, priezvisko, titul, prezývka, adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa.

 

6.       Dotknuté osoby:

Externí partneri prevádzkovateľa.

 

7.       Lehoty uloženia osobných údajov:

Po dobu trvania účelu, maximálne 3 roky od poslednej spolupráce s externým partnerom.

 

8.       Oprávnený záujem prevádzkovateľa:

Oprávneným záujmom prevádzkovateľa je kontaktovanie a zasielanie predmetov externým partnerom prevádzkovateľa.

 

9.       Postup osobných údajov do tretích krajín:

Osobné údaje sa do tretích krajín neposkytujú.

 

10.    Technické a organizačné bezpečnostné opatrenia:

Organizačné a technické opatrenia na ochranu osobných údajov sú spracované v interných predpisoch prevádzkovateľa. Bezpečnostné opatrenia sú vykonávané v oblastiach fyzickej a objektovej bezpečnosti, informačnej bezpečnosti, šifrovej ochrany informácií, personálnej, administratívnej bezpečnosti a ochrany citlivých informácií, s presne definovanými právomocami a povinnosťami uvedenými v bezpečnostnej politike.

 

11.   Kategória osobných údajov:

Bežné osobné údaje.

 

12.   Príjemcovia osobných údajov (tretie strany):

Tretie strany

Právny základ

Iný oprávnený subjekt

Na základe všeobecného záväzného právneho predpisu v zmysle § 13 ods. 1 písm. c) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov