INFORMÁCIA O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV PRE DOTKNUTÉ OSOBY

 MZDY A PERSONALISTIKA

 

podľa čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov

 

Bezpečnosť Vašich osobných údajov je pre nás veľmi dôležitá, preto s nimi zaobchádzame veľmi starostlivo. Cieľom tejto informácie je poskytnúť Vám informácie o tom, aké osobné údaje o Vás spracúvame na účely agendy mzdy a personalistika, ako s nimi zaobchádzame, komu ich môžeme poskytnúť, kde môžete získať ďalšie informácie o Vašich osobných údajoch a uplatniť Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov.

 

Naša spoločnosť sa zaväzuje spracúvať osobné údaje dotknutých osôb v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. 4. 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „Nariadenie“) a zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení (ďalej len „zákon“), ktoré sú účinné od 25.05.2018. Spoločnosť všetky osobné údaje považuje za prísne dôverné a je s nimi nakladané v súlade s platnými právnymi normami v oblasti ochrany osobných údajov.

 

 

1.       Účel spracovania osobných údajov:

Účelom spracúvania osobných údajov dotknutých osôb (zamestnancov spoločnosti) je: plnenie povinností zamestnávateľa v súvisiacich s pracovným pomerom, alebo obdobným vzťahom (napr. na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru) vrátane predzmluvných vzťahov spracovanie pracovnej agendy prevádzkovateľa (automatizovaná a neautomatizovaná forma spracúvania), ktorá obsahuje najmä osobné údaje súvisiace s kvalifikáciou a profesionálnymi skúsenosťami zamestnanca a údaje, ktoré môžu byť významné z hľadiska práce, ktorú zamestnanec má vykonávať, vykonáva alebo vykonával, a ďalej najmä:

 

 • spracúvanie osobných údajov personálnej, pracovnej agendy dotknutých osôb v súlade s uvedenými osobitnými zákonmi (automatizovaná a neautomatizovaná forma spracovania osobných údajov), po dobu trvania pracovného alebo iného zmluvného vzťahu, za účelom vedenia personálnej a pracovnej agendy zamestnancov (ďalej len „dotknuté osoby“),

 

 • vedenia mzdovej agendy zamestnancov,

 

 • spracovanie, postupovanie alebo zverejňovanie osobných údajov dotknutých osôb – zamestnancov správy v rozsahu titul, meno, priezvisko, pracovné zaradenie, odborný útvar, miesto výkonu práce, telefónne číslo, faxové číslo, emailová adresa a identifikačné údaje správy za účelom plnenia pracovných a funkčných povinností dotknutej osoby podľa § 78 ods. 3 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov,

 

 • kopírovanie úradných dokladov s osobnými údajmi na základe súhlasu dotknutej osoby,

 

 • poskytovanie osobných údajov dotknutých osôb sociálnej poisťovni, inšpektorátu práce poskytovanie osobných údajov dotknutých osôb sociálnej poisťovni, inšpektorátu práce podľa osobitných zákonov.,

 

 • spracúvanie a poskytovanie osobných údajov bezpečnosti práce a inej príslušnej evidencie a agendy dotknutých osôb v súlade s osobitnými zákonmi (automatizovaná a neautomatizovaná forma spracovania osobných údajov), po dobu trvania pracovného alebo iného zmluvného vzťahu za účelom vedenia agendy bezpečnosti práce (napr. poučenie z predpisov bezpečnosti práce) na základe osobitných zákonov (zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci- § 17), osobné údaje sa poskytujú sprostredkovateľovi na základe zmluvy podľa čl. 28 ods. 3 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

 

 • spracúvanie osobných údajov – hodnotenie dotknutých osôb za účelom zabezpečenia efektívnej prevádzky prevádzkovateľa po dobu trvania pracovného alebo iného zmluvného vzťahu na základe zákonníka práce,

 

 • postupovanie osobných údajov zamestnancov školiacim organizáciám za účelom vydania potvrdenia, osvedčenia, certifikátu podľa príslušných osobitných zákonov alebo štandardov.

 

 • spracovanie, postupovanie alebo zverejnenie osobných údajov dotknutých osôb – zamestnancov spoločnosti v rozsahu titul, meno, priezvisko, pracovné zaradenie, odborný útvar, miesto výkonu práce, telefónne číslo, faxové číslo, emailová adresa a identifikačné údaje spoločnosti za účelom plnenia pracovných a funkčných povinností dotknutej osoby podľa §78 ods. 3 zákona,

 

 • spracovanie osobných údajov dotknutých osôb – vodičov služobných vozidiel podľa zákona č. 725/2004 Z. z. za účelom vedenia evidencie školenia vodičov a prevádzky vozidiel,

 

 • spracovanie evidencie o vyplatení zahraničných alebo tuzemských služobných ciest podľa zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších zákonov,

 

 • spracovanie osobných údajov dotknutých osôb – zamestnancov prevádzkovateľa o dochádzke a objednávke stravy podľa zákonníka práce za účelom vedenia evidencie dochádzky do práce a evidencie o výdaji a úhrade za stravu (stravné lístky).

 

 • postupovanie osobných údajov zmluvným partnerom (vyhlasovateľom verejnej súťaže, fondov EU) za účelom účasti vo verejnej, obchodnej alebo inej súťaži za účelom preukázania odbornej spôsobilosti dotknutých osôb podľa zákona o verejnom obstarávaní, obchodného alebo podľa podkladov vyhlasovateľa súťaže. spracovávanie dokladov o odborných spôsobilostiach dotknutých osôb za účelom ich postupovania tretím osobám (zmluvným partnerom, vyhlasovateľom súťaží, certifikačným organizáciám) pri predkladaní podkladov v rámci verejných a obchodných súťaží, v rámci preukázania spôsobilosti a činnosti spoločnosti alebo pri predkladaní certifikačným organizáciám v rámci procesu certifikácie výrobkov spoločnosti podľa príslušných noriem,

 

 • spracúvanie výpisov z registra trestov (dotknuté osoby - konatelia) za účelom ich predkladania v rámci verejného obstarávania na základe požiadavky verejného obstarávateľa podľa zákona o verejnom obstarávaní, ich poskytovania pri zápise do Obchodného registra, živnostenského registra (Živnostenský zákonník, Obchodný zákonník), alebo pri ich poskytovaní za účelom povolenia na dopravu, na zápis ochranných známok (Úrad priemyselného vlastníctva), na vybavenie DIČ a IČ DPH a iné účely podľa osobitných zákonov

 

 • spracovanie osobných údajov dotknutých osôb v súlade s osobitným zákonom Zákonníkom práce na účely vedenia evidencie dochádzky do práce, kontroly odpracovaného času, evidencie nároku na stravu, jej prevzatí a úhrade za stravu (stravné lístky). Zoznam osobných údajov – titul, meno, priezvisko, organizačné začlenenie, dátum nástupu do zamestnania, adresa, dátum narodenia, rodné číslo, číslo účtu na zasielanie nemocenských dávok, podpis.

 

 • spracovanie evidencie vodičov (karta vodiča, vodičský preukaz, kvalifikačná karta, zdravotná a psychologická spôsobilosť na základe zákona o premávke na cestných komunikáciách a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 561/2006),

 

 

2.       Zákonnosť spracúvania osobných údajov:

Osobné údaje sa spracovávajú na základe článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

 

3.       Zákonná povinnosť spracúvania osobných údajov:

 • zákona č. 311/2001 Z. z. - Zákonník práce, v znení neskorších predpisov,
 • zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní, v znení neskorších predpisov,
 • zákona č. 5/2003 Z. z. o zamestnanosti v znení neskorších predpisov,
 • zákona č. 386/1997 Z. z. o ďalšom vzdelávaní v znení neskorších predpisov,
 • zákona č. 568/2009 o celoživotnom vzdelávaní v znení neskorších predpisov,
 • zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (§ 17),
 • zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších zákonov,
 • zákon o verejnom obstarávaní,
 • zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov zákona,
 • zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (napr. §60, 141),
 • zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (napr. 54a),
 • zákona č. 511/1992 Z. z. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov,
 • zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (napr. §32, 36,37,38, 39),
 • zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene zákona o poisťovníctve v znení neskorších predpisov (napr. §13, 24),
 • zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov,
 • zákon č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri do časnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení v znení neskorších zákonov (napr. § 28a),
 • zákon o premávke na cestných komunikáciách,
 • Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 561/2006.

 

4.       Zoznam osobných údajov:

 • rodné číslo (dátum narodenia),
 • meno, priezvisko, titul,
 • rodné meno, miesto narodenia, stav,
 • osobné číslo,
 • číslo občianskeho preukazu,
 • osobné údaje o dosiahnutom vzdelaní, kvalifikáciách a absolvovaní kurzov, stupeň jazykových schopností a vedomostí, prípadne iných údajov o vzdelávaní a zvyšovaní kvalifikácie, ktoré sú potrebné na posúdenie alebo doloženie kvalifikácie, pre danú pracovnú pozíciu,
 • pracovné hodnotenie,
 • hodnotenie kvality práce,
 • údaje o prídavkoch na deti,
 • poistenie liečebných nákladov (európsky preukaz poistenca),
 • údaje o dochádzke do práce,
 • údaje o zaplatení poplatku za stravu,
 • evidencia (údaje) o služobných cestách (cestovné náhrady),
 • evidencia jázd na služobných vozidlách,
 • evidencia vodičov (karta vodiča, vodičský preukaz, kvalifikačná karta, zdravotná a psychologická spôsobilosť),
 • osobné údaje týkajúce sa ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci,
 • životopis,
 • pohlavie,
 • podpis,
 • osobné údaje z výpisu registra trestov,
 • registrácia pracovných úrazov a chorôb z povolania,
 • osobné údaje týkajúce sa platových náležitostí, daní a odvodov podľa osobitných zákonov,
 • číslo telefónu a faxu,
 • zrazené preddavky na daň a na nezdaniteľnú časť základu dane,
 • nezdaniteľnú časť základu dane na manželku (manžela),
 • zamestnanecká prémia a daňový bonus,
 • ročné zúčtovanie,
 • poistné na dôchodkové zabezpečenie,
 • zdaniteľné príjmy,
 • identifikačné číslo sociálneho zabezpečenia,
 • adresa prechodného pobytu, ak ho dotknutá osoba má,
 • príspevky na starobné dôchodkové sporenie,
 • doba trvania pracovného pomeru,
 • druh vykonávaných prác,
 • údaje o poskytnutej mzde za vykonanú prácu, o poskytnutej náhrade mzdy a náhrade za čas pracovnej pohotovosti, o zrazených preddavkoch na daň z príjmov,
 • údaje o poskytnutej mzde za vykonanú prácu, o poskytnutej náhrade mzdy a náhrade za čas pracovnej pohotovosti, o zrazených preddavkoch na daň z príjmov a o ďalších skutočnostiach,
 • údaj o poskytnutí odchodného,
 • údaje o bankovom účte,
 • údaje týkajúce sa stravovania zamestnancov (meno, priezvisko, ev. číslo, platby za stravu, druh jedla)
 • vymeriavací základ zdravotného poistenia,
 • preddavok na zdravotné poistenie,
 • iné odmeny za prácu,
 • sumy postihnuté výkonom rozhodnutia nariadeným súdom alebo správnym orgánom,
 • peňažné tresty a pokuty, ako aj náhrady uložené zamestnancovi vykonateľným rozhodnutím príslušných orgánov,
 • neprávom prijaté sumy dávok sociálneho poistenia a dôchodkov starobného dôchodkového sporenia alebo ich preddavky, štátnych sociálnych dávok,
 • ročný úhrn vyplateného dôchodku,
 • údaje o pracovnej neschopnosti,
 • údaje o dôležitých osobných prekážkach v práci,
 • údaje o zmenenej pracovnej schopnosti,
 • údaje o zamestnávateľoch,
 • údaje o rodinných príslušníkoch v rozsahu meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia, - údaje o manželovi alebo manželke, deťoch, rodičoch detí v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa,
 • názov pracoviska, druh práce, dĺžka expozície, faktory práce a pracovného prostredia a výsledky posúdenia zdravotných rizík,
 • údaje o vedení zamestnanca v evidencii nezamestnaných občanov,
 • údaje o čerpaní materskej dovolenky a rodičovskej dovolenky.

 

V rámci dochádzky sa pracúvajú v rozsahu:

 • osobné číslo,
 • titul, meno, priezvisko,
 • dátum nástupu do pracovného pomeru
 • dátum výstupu z pracovného pomeru,
 • oddelenie, čas príchodov a odchodov, prerušení pracovnej doby,
 • saldo: pracovný čas, dovolenka, lekár, doprovod k lekárovi,
 • stravovanie zamestnanca.

 

5.       Forma spracúvania osobných údajov:

Automatizované spracovávanie osobných údajov: SW ABRA.

Poloautomatizované spracovávanie osobných údajov: MS OFFICE.

Neautomatizované spracovávanie osobných údajov: osobné karty, pracovné zmluvy, dohody, písomnosti, evidencia pôžičiek zo sociálneho fondu, mzdové doklady.

 

6.       Dotknuté osoby:

Uchádzači o zamestnanie, zamestnanci, manželia alebo manželky zamestnancov, vyživované deti zamestnancov, rodičia vyživovaných detí zamestnancov, blízke osoby, bývalí zamestnanci.

 

7.       Lehoty uloženia osobných údajov:

§ Mzdové listy- 50 rokov

§ Výplatné listiny- 10 rokov

§ Rodinné prídavky a materské príspevky- 5 rokov

§ Prehlásenia k dani zo mzdy- 5 rokov

§ Zrážky zo mzdy- 5 rokov

§ Podklady k mzdám- 5 rokov

§ Osobné spisy zamestnancov (od narodenia zamestnanca)- 70 rokov

§ Evidencia zamestnancov- 3 roky

§ Dochádzky- 3 roky

§ Dovoleniek- 3 roky

§ Popisy pracovných činností- 5 rokov

§ Dohody o vykonaní práce- 5 rokov

§ Dokumenty (dohody) o hmotnej zodpovednosti   (po strate platnosti)- 3 roky

§ Evidencia o preškolení a získaní odbornej kvalifikácie- 10 rokov

§ Nemocenské poistenie – dávky, prihlášky, odhlášky, zmeny- 10 rokov

§ Pracovná neschopnosť – evidencia, štatistika- 5 rokov

§ Materská dovolenka a neplatené voľno – evidencia- 5 rokov

§ Stravovanie zamestnancov – zabezpečenie- 5 rokov

§ Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci- 5 rokov

§ Zmluvy týkajúce sa ochrany osobných údajov (napríklad servisné zmluvy, kde má servisná spoločnosť prístup k osobným údajom prevádzkovateľa, sprostredkovateľské zmluvy podľa § 34 ods. 3, 5 a 7 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (po strate platnosti)- 5 rokov

§ Dokumenty používané pri ochrane osobných údajov (súhlasy so spracovaním osobných údajov dotknutých osôb, iné dokumenty)-   3 roky

§ Zápisy o porušení pracovnej disciplíny- 3 roky po skončení pracovného pomeru s dotknutým zamestnancom

§ Protokoly o vyšetrovaní bezpečnostných incidentov so závermi o porušení pracovnej disciplíny dotknutého zamestnanca- 4 roky po skončení pracovného pomeru s dotknutým zamestnancom        

§ Bezpečnostná dokumentácia ochrany objektu (po strate platnosti)- 5 rokov

§ Dokumentácia na ochranu osobných údajov (technické a organizačné opatrenia, postupy pri ochrane osobných údajov (po strate platnosti) - 4 roky

§ Zápisy z vyšetrovaní bezpečnostných incidentov   - 4 roky

§ Dokument o prenose osobných údajov podľa § 26 zákona- 3 roky

§ Oznámenie podľa § 25 zákona v súvislosti s opravou, vymazaním alebo obmedzením spracúvania osobných údajov- 3 roky

§ Dokumenty o oznámení dotknutej osoby o námietke pri spracovaní osobných údajov podľa § 27 zákona- 3 roky

§ Dokumenty týkajúce sa oznámenia protispoločenskej činnosti podľa zákona č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti v znení neskorších zákonov- 5 rokov

§ Záznamy o sprostredkovateľských činnostiach podľa § 37 zákona (po strate platnosti)- 3 roky

§ Posúdenia primeranej úrovne bezpečnosti (analýza rizík, audit ochrany osobných údajov) podľa § 39 ods. 2 zákona (po strate platnosti)- 3 roky

§ Oznámenia o porušení ochrany osobných údajov podľa § 40 a § 41 zákona- 3 roky

§ Posúdenia vplyvu na ochranu osobných údajov podľa § 42 a §43 zákona (po strate platnosti)- 3 roky

§ Poverenia zodpovednej osoby (po strate platnosti)- 3 roky

§ Pokyny prevádzkovateľa pre fyzické osoby konajúcej za prevádzkovateľa podľa § 39 ods. 4 (poučenia oprávnených osôb)- 3 roky po skončení činnosti

§ Určenie autentizácie a identifikácie osôb v informačných systémoch určených na spracúvanie osobných údajov podľa § 32 ods. - 3 roky po skončení platnosti.

 

8.       Oprávnený záujem prevádzkovateľa:

Spracúvanie osobných údajov za účelom oprávnených záujmov prevádzkovateľa sa nevykonáva.

 

9.       Postup osobných údajov do tretích krajín:

Osobné údaje sa do tretích krajín neposkytujú.

 

10.    Technické a organizačné bezpečnostné opatrenia:

Organizačné a technické opatrenia na ochranu osobných údajov sú spracované v interných predpisoch prevádzkovateľa. Bezpečnostné opatrenia sú vykonávané v oblastiach fyzickej a objektovej bezpečnosti, informačnej bezpečnosti, šifrovej ochrany informácií, personálnej, administratívnej bezpečnosti a ochrany citlivých informácií, s presne definovanými právomocami a povinnosťami uvedenými v bezpečnostnej politike.

 

11.   Kategória osobných údajov:

Bežné osobné údaje

 

12.   Príjemcovia osobných údajov (tretie strany):

 

Tretie strany

Právny základ

Sociálna poisťovňa

Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (napr. §60, §141)

Inšpektorát práce alebo príslušný orgán dozoru, školiteľ (pre vydanie potvrdenia o odbornej spôsobilosti, školenia a pod.)

Zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (napr. §5)

Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci(§ 17), §34 ods. 3 zákona

Vyhlasovateľ obchodnej súťaže (zmluvný partner)

Zákon o verejnom obstarávaní

Obchodný alebo zmluvný partner na základe zmluvy (ochrana zdravia, bezpečnosť práce)

§ 34 ods. 3 zákona

Príslušná zdravotná poisťovňa

Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene zákona o poisťovníctve v znení neskorších predpisov, zákon č.  581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Sociálna poisťovňa

Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (napr. §60, §141)

Správca dane

Zákon č. 511/1992 Z. z. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov, zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (napr. §37)

Komerčné poisťovne a banky

Zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách v znení neskorších zákonov, zákon č.  581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Úrad dôchodkového zabezpečenia

Zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Orgány štátnej správy a verejnej moci na výkon kontroly a dozoru (napr. inšpektorát práce)

 

 

Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých v znení neskorších predpisov zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zákon č. 53/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Súd, orgány činné v trestnom konaní

Zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov

Exekútor

Zákon č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Iný oprávnený subjekt

na základe článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

Iný prevádzkovateľ (sprostredkovateľ )

na základe článku 28 Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

Poisťovňa

§ 34 zákona, zákon č.8/2008 Z. z. - o poisťovníctve v znení neskorších zákonov (zabezpečenie poistenia pre vlastných zamestnancov ako sprostredkovateľ - zabezpečenie poistenia pre vlastných zamestnancov)