INFORMÁCIA O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV PRE DOTKNUTÉ OSOBY

MARKETING AKO OPRÁVNENÝ ZÁUJEM PREVÁDZKOVATEĽA

 

podľa čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov

 

Bezpečnosť Vašich osobných údajov je pre nás veľmi dôležitá, preto s nimi zaobchádzame veľmi starostlivo. Cieľom tejto informácie je poskytnúť Vám informácie o tom, aké osobné údaje o Vás spracúvame na účely marketingu, ako s nimi zaobchádzame, komu ich môžeme poskytnúť, kde môžete získať ďalšie informácie o Vašich osobných údajoch a uplatniť Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov.

 

Naša spoločnosť sa zaväzuje spracúvať osobné údaje dotknutých osôb v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. 4. 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „Nariadenie“) a zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení (ďalej len „zákon“), ktoré sú účinné od 25.05.2018. Spoločnosť všetky osobné údaje považuje za prísne dôverné a je s nimi nakladané v súlade s platnými právnymi normami v oblasti ochrany osobných údajov.

 

 

1.       Účel spracúvania osobných údajov:

Osobné údaje sa spracúvajú za účelom zasielania ponúk dotknutým osobám, na základe oprávnených záujmov prevádzkovateľa (odoslanie mailu s marketingovým obsahom existujúcemu zákazníkovi, ktorému už predal tovar alebo dodal službu a tento marketingový obsah sa týka jeho vlastných produktov a/alebo služieb) podľa § 13 ods. 1 písm. f) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a § 62 ods. 3 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách.

 

2.       Zákonnosť spracúvania osobných údajov:

Osobné údaje sa spracovávajú na základe článku 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov). 

3.       Zákonná povinnosť spracúvania osobných údajov:

Spracúvanie osobných údajov na základe osobitého právneho predpisu sa nevykonáva. 

 

4.       Forma spracúvania osobných údajov:

Automatizované spracovávanie osobných údajov: Webová aplikácia - https://www.karloff.sk.

Poloautomatizované spracovávanie osobných údajov: MS OFFICE, E-mail, SMS.

Neautomatizované spracovávanie osobných údajov: iné dokumenty.

 

5.       Zoznam osobných údajov:

Meno, priezvisko, email a telefónne číslo.

 

6.       Dotknuté osoby:

Klienti prevádzkovateľa.

 

7.       Lehoty uloženia osobných údajov:

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje pokiaľ dotknutá osoba nevyjadrí námietku so zasielaním obchodných ponúk alebo najviac po dobu 5 rokov od poslednej obchodnej aktivity s dotknutou osobou.

 

8.       Oprávnený záujem prevádzkovateľa:

Zasielanie ponúk dotknutým osobám na základe oprávnených záujmov prevádzkovateľa (odoslanie mailu s marketingovým obsahom existujúcemu zákazníkovi, ktorému už predal tovar alebo službu a tento marketingový obsah sa týka jeho vlastných produktov a/alebo služieb).

 

9.       Postup osobných údajov do tretích krajín:

Osobné údaje sa do tretích krajín neposkytujú.

 

10.    Technické a organizačné bezpečnostné opatrenia:

Organizačné a technické opatrenia na ochranu osobných údajov sú spracované v interných predpisoch prevádzkovateľa. Bezpečnostné opatrenia sú vykonávané v oblastiach fyzickej a objektovej bezpečnosti, informačnej bezpečnosti, šifrovej ochrany informácií, personálnej, administratívnej bezpečnosti a ochrany citlivých informácií, s presne definovanými právomocami a povinnosťami uvedenými v bezpečnostnej politike.

 

11.   Kategória osobných údajov:

Bežné osobné údaje.

 

12.   Príjemcovia osobných údajov (tretie strany):

 

Tretie strany

Právny základ

Iný oprávnený subjekt

 

na základe článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

Iný prevádzkovateľ (sprostredkovateľ )

 

na základe článku 28 Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).