INFORMÁCIA O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV PRE DOTKNUTÉ OSOBY

OCHRANA PRED LEGALIZÁCIOU PRÍJMOV Z TRESTNEJ ČINNOSTI A FINANCOVANIA TERORIZMU

 

podľa čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov

 

Bezpečnosť Vašich osobných údajov je pre nás veľmi dôležitá, preto s nimi zaobchádzame veľmi starostlivo. Cieľom tejto informácie je poskytnúť Vám informácie o tom, aké osobné údaje o Vás spracúvame na účely ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu, ako s nimi zaobchádzame, komu ich môžeme poskytnúť, kde môžete získať ďalšie informácie o Vašich osobných údajoch a uplatniť Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov.

 

Naša spoločnosť sa zaväzuje spracúvať osobné údaje dotknutých osôb v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. 4. 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „Nariadenie“) a zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení (ďalej len „zákon“), ktoré sú účinné od 25.05.2018. Spoločnosť všetky osobné údaje považuje za prísne dôverné a je s nimi nakladané v súlade s platnými právnymi normami v oblasti ochrany osobných údajov.

 

1.       Účel spracúvania osobných údajov:

Účelom spracovanie osobných údajov sú práva a povinnosti právnických osôb a fyzických osôb pri predchádzaní a odhaľovaní legalizácie príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu.

2.       Zákonnosť spracúvania osobných údajov:

Osobné údaje sa spracovávajú na základe článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

 

3.       Zákonná povinnosť spracúvania osobných údajov:

Zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

4.       Forma spracúvania osobných údajov:

Poloautomatizované spracovávanie osobných údajov: MS OFFICE.

Neautomatizované spracovávanie osobných údajov: písomnosti, dokumenty.

5.       Zoznam osobných údajov:

a)     Pri fyzickej osobe: meno, priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu alebo iného pobytu, štátna príslušnosť, číslo dokladu totožnosti, pri podnikateľoch- zistenie adresy miesta podnikania, identifikačné číslo (ak bolo pridelené), označenie úradného registra alebo inej úradnej evidencie, v ktorej je tento podnikateľ zapísaný, a číslo zápisu do tohto registra alebo evidencie.

b)     Pri právnickej osobe: názov a adresa sídla, identifikačné číslo, označenie úradného registra alebo inej úradnej evidencie, v ktorej je právnická osoba zapísaná a číslo zápisu do tohto registra alebo evidencie, a identifikácia fyzickej osoby, ktorá je oprávnená konať v mene právnickej osoby.

Pri osobe, ktorá je zastúpená na základe splnomocnenia pri osobe, ktorá je zastúpená na základe splnomocnenia, zistenie jej údajov podľa písmena a) alebo b) a zistenie údajov fyzickej osoby, ktorá je oprávnená konať v mene tejto právnickej osoby alebo fyzickej osoby v rozsahu údajov podľa písmena a).

c)       Pri maloletom, ktorý nemá doklad totožnosti: zistenie mena, priezviska, rodného čísla alebo dátumu narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené, trvalého pobytu alebo iného pobytu, štátnej príslušnosti maloletého a jeho zákonného zástupcu.

 

6.       Dotknuté osoby:

Fyzické osoby.

7.       Lehoty uloženia osobných údajov:

Údaje o konečnom užívateľovi výhod podľa odseku 1 uchováva právnická osoba, ktorá nie je subjektom verejnej správy a účelové združenie majetku bez právnej subjektivity po dobu, počas ktorej má fyzická osoba postavenie konečného užívateľa výhod a po dobu ďalších piatich rokov od zániku tohto postavenia.

8.       Oprávnený záujem prevádzkovateľa:

Spracúvanie osobných údajov za účelom oprávnených záujmov prevádzkovateľa sa nevykonáva.

9.       Príjemcovia osobných údajov (tretie strany):

Tretie strany

Právny základ

Iný oprávnený subjekt

Na základe článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

Banka alebo iná finančná inštitúcia

Na základe zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Orgány činné v trestnom konaní

Na základe zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Na základe zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

10.   Postup osobných údajov do tretích krajín:

Osobné údaje sa do tretích krajín neposkytujú.

11.   Technické a organizačné bezpečnostné opatrenia:

Organizačné a technické opatrenia na ochranu osobných údajov sú spracované v interných predpisoch prevádzkovateľa. Bezpečnostné opatrenia sú vykonávané v oblastiach fyzickej a objektovej bezpečnosti, informačnej bezpečnosti, šifrovej ochrany informácií, personálnej, administratívnej bezpečnosti a ochrany citlivých informácií, s presne definovanými právomocami a povinnosťami uvedenými v bezpečnostnej politike.

12.   Kategória osobných údajov:

Bežné osobné údaje.